REGULAMENT TOMBOLĂ ”MĂNÂNCI BINE, TE MIȘTI BINE”

REGULAMENT TOMBOLĂ ”MĂNÂNCI BINE, TE MIȘTI BINE”

05-08 iulie 2018

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul prezentului concurs este societatea SC MARTY PAN SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Victor Babeș, nr. 39, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J12/2326/1999, C.I.F. RO11571533, reprezentata prin D-nul Suciu Marcelus Lucian, in calitate de Administrator, si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul") publicat pe blogul Marty Restaurants blog.martyrestaurants.com , fiind obligatoriu pentru toti participantii.

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE ALE CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara in perioada 05-08 iulie 2018, la Standul Marty Burgers din cadrul Street Food Festival Cluj-Napoca

  1. Campania este organizata si se desfasoara in perioada 05-08 iulie 2018, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi oricand desfasurarea Concursului, cu conditia ca orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament sa fie supuse instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabila.  
  2. Informatiile date de participanti devin proprietatea Organizatorului si vor fi folosite doar in conditiile si termenii din prezentul Regulament.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

  1. Pot participa la campania promotionala doar persoanele fizice, cetateni romani cu varsta de 16 ani implinita pana la data de 05 iulie 2018 inclusiv.  
  2. Nu au dreptul de participare la aceasta campanie angajatii Marty Restaurants, angajatii si angajatii altor companii implicate direct sau indirect la organizarea promotiei, precum si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
  3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea, respectarea si acceptarea, integrala, expresa si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
  4. In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 16 ani la data inceperii promotiei, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare primire a premiului cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.
  5. Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza si fotografia lor pot fi facute publice si folosite in materiale foto, audio si video de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta.  

SECTIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs asumandu-si o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE

5.1. Produsele participante la campania „Mănânci bine, te miști bine” sunt burgerii disponibili la standul Marty Burgers din cadrul Street Food Festival Cluj

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

6.1. La achizitionarea a cel putin un produs participant, enumerat la Sectiunea 5 din prezentul Regulament, Consumatorul primeste dreptul de a participa la campanie, dupa cum urmeaza:  

 1. Achizitioneaza un produs participant la Campanie
 2. Completeaza corect si complet formularul online de inscriere la tombola, disponibil pe http://bit.ly/ burgerbike18
 3. Pastreaza talonul cu seria pentru validare
  1. Un participant are dreptul de a se inscrie in campanie de un numar nelimitat de ori  
  2. In functie de numarul de produse participante achizitionate, participantul va avea mai multe sanse de castig: 1 produs participant achizitionat = 1 sansa de castig, 2 produse participante achizitionate = 2 sanse de castig, 3 produse participante achizitionate = 3 sanse de castig etc., cu conditia ca produsele participante sa fie pe bonuri fiscale diferite si sa fie completat un nou formular de inscriere pentru fiecare in parte.

SECTIUNEA 7. PREMIILE

7.1. Validarea castigătorului se face prin confirmarea datelor personale si a talonului înseriat care atesta achizitia produsului participant.

7.2. Un participant poate castiga maxim 1 (un) premiu pe toata durata campaniei.

7.3. Valoarea neta totala estimata a premiilor este de 1230 lei, inclusiv TVA. Suma mentionata mai sus include taxele si impozitele aferente ce vor fi retinute la sursa conform legislatiei in vigoare.  

7.4. Premiul constă într-o bicicletă model Devron Cruiser Man oferit de partenerul DHS Bike Parts SRL.  

7.5. Castigatorul premiului oferit in cadrul acestei Campanii nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor, cu excepția cazului în care câștigătorul dorește modelul Devron Cruiser Woman.

7.6. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul nu va efectua nicio alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli ocazionate de expedierea premiilor) si nu va suporta alte costuri suplimentare.

SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

8.1. Premiul, constand in bicicleta Devron Cruiser va fi acordat în felul următor:
    a. toate taloanele înregistrate online validate intră în extragerea online a câștigătorului.
b. extragerea va avea loc în data de 12 iulie 2018, folosind serviciul certificat (eCOGRA Safe & Fair) oferit online pe site-ul www.random.org. Se vor efectua două extrageri, înregistrate video. Prima va desemena numărul câștigător, iar ce-a de-a doua va desemna rezerva.

8.2. Pe langa câștigătorul desemnat, se va alege si o rezervă – pentru cazul în care câștigătorul desemnat initial nu poate fi validat.

SECTIUNEA 9. NOTIFICAREA CASTIGATORILOR ŞI PREDAREA PREMIILOR

9.1. Castigatorul va fi contactat telefonic in termen de maxim 24h de la data castigarii premiului pentru a verifica indeplinirea conditiilor de validitate conform art 6.1 si a i se comunica cum va intra in posesia premiului

9.2. In momentul primirii premiului, castigatorul trebuie sa semneze un exemplar al Procesului Verbal de predare - primire incheiat intre eli si Organizator.

9.3. In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de validitate stipulate in art. 6.1, premiul nu va fi predat. 9.4. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat (nu raspunde la telefon, are telefonul inchis) in termen de 72h de la extragere sau refuza premiul, acesta ii va fi atribuit rezervei. Daca si aceasta refuza premiul sau nu poate fi contactat in termen de 72h, premiul ramane in posesia Organizatorului.

9.5. Premiul acestei campanii va fi predate personal numai participantilor si numai in conformitate cu prevederile acestui regulament.

9.6. Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor in posesia premiului constand in bunuri.

9.7. Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu alte castiguri si nici nu se acorda contravaloarea in bani. In cazul refuzului castigatorului de a beneficia de castig sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a castigului.

9.8. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a premiului, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data incheierii Concursului, catre SC Marty pan SRL, pe adresa: Str. Victor Babes Nr 39, Cluj-Napoca, Jud. Cluj. Contestatia se va solutiona, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvare contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

9.9. Premiul atribuit va fi pus in posesia castigatorului prin grija Organizatorului nu mai tarziu de data de 17 iulie 2018 prin intermediul unui reprezentant al partenerului DHS Bike Parts. Castigatorul este obligat sa prezinte reprezentantului Organizatorului copie dupa actul de identitate pentru validare.  

9.10. Rezultatul extragerii va fi comunicat public pe pagina de Facebook a organizatorului și pe pagina partenerului, Devron Bike.

SECTIUNEA 10. ANULAREA PREMIILOR  

10.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula alocarea premiului din cauza unor situatii neprevazute fara notificari prealabile. Acest lucru se aplica si in cazul in care alocarile de premii nu pot fi desfasurate conform planului, din cauza, spre exemplu, unor defectiuni de hardware sau software. 10.2. Orice anulare prematura a alocarii de premii nu implica drepturi pentru participanti.

10.3. In cazul anularii alocarii premiului, vor fi postate notificari adecvate in cadrul paginii de Facebook Marty Restaurants www.facebook.com/MartyRestaurants  

10.4. Premiul neacordat va ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acesta in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

SECTIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE

11.1. Organizatorul Concursului este raspunzator pentru calcularea si plata impozitului pe premiu cu retinere la sursa si a tuturor taxelor sociale legale.

11.2. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli suplimentare directe sau indirecte.

SECTIUNEA 12. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

12.1. Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii precum si castigatorii premiilor declara in mod expres si neechivoc ca sunt de acord, cunosc si se obliga sa respecte prevederile prezentului Regulament, pe care le cunosc si le accepta, in mod integral si sunt de acord in mod expres si neechivoc ca datele lor personale sa fie prelucrate de catre SC MARTY PAN SRL si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor, informare in legatura cu campanii de marketing viitoare.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai. 12.2. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

12.3. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

12.4. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, înaintând o solicitare în scris, trimisă Organizatorului prin poştă, la adresa specificată în prezentul regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.  

SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA

13.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

13.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Cluj-Napoca, potrivit legii romane.

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 15.1 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

15.2 Regulamentul Campaniei va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe blog blog.martyrestaurants.com/regulamentBurgerBike la standul Marty Burgers din cadrul Street Food Festival și la magazinul de biciclete partener, Devron Bike, din strada Observatorului nr. 90, Cluj-Napoca.

15.3 Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.